Contact / Kontakt

Dr. Christian Berger
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, IKM – Abteilung Kunstgeschichte
/ The Courtauld Institute of Art, The Sackler Research Forum
christian.berger@uni-mainz.de
 
Jun.-Prof. Dr. Annika Schlitte
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Philosophisches Seminar
Tel. +49 6131 39 26997